Wednesday Jul. 24 2024
    | 

CN

YOUR LOCATION:HOME >About CWA >Leadership

Leadership Member Time:2024/04/11 10:52:00 Hit:12594

Name list of Leaders of the 8th Board of Directors


President: Li Weiguo

Vice President (Executive): Miao Yan
Vice Presidents in Association: Chen Yue and Xian Yongbiao*


Vice President:
Bai Zhaojun, Chao Wenge, Chen Weizhong, Geng Jinyu, Guan Guan, He Jiaxu, Li Desheng, Li Jinzhong, Liang Qiansheng, Lin Dedian, Lu Guicai, Qian Lindi, Qu Peihua, Tong Zuyuan, Wang Shuguang, Wang Zhiyi, Zheng Xianguo, Zheng Xianming, Zhu Deming, Zou Xianhua, Sun Zhe, Wu Jingde, Han Xiao, Ge Zhao, Qi Jinxiu


Secretary General: Zhu Dongqing (Legal Representative)


Members of the 8th Board of Directors and Supervisory Board


Chairman of the Supervisory Board: Ni Jinping
Supervisors: Li Li and Gao Yan