Saturday Sep. 23 2023
    | 

CN

YOUR LOCATION:HOME >About CWA >Leadership

Leadership Member Time:2017/01/19 14:53:06 Hit:10670

President:

Zhu Dongqing

 

Vice President:

Qu Jianmin, Deng Chao, Wu Jingde, Song Xinhua, Li Weiguo, Li Hechang, Li Guogan, Zou Xianhua, Chen Weizhong, Wang Weihua, Hong Xiaomiao, Fei Xiaodi, Gao Yuan, Xian Yongbiao, Fan Xiyang, Zhan Fumin.

 

Secretary General:

Miao Yan

 

Deputy Secretary General:

Su Ming